Erfbelasting

Als iemand iets erft als erfgenaam of legataris, wordt daarover belasting geheven. Dit heet erfbelasting. Maar goede doelen (met ANBI status) hoeven geen belasting te betalen over een erfdeel of legaat. Ze zijn volledig vrijgesteld van erfbelasting. Daardoor kunnen goede doelen hun aandeel in een nalatenschap voor de volle 100% inzetten voor hun doelstelling.

Hoogte van de schenk- en erfbelasting

De hoogte van de belasting die moet worden betaald over een nalatenschap of schenking hangt van twee dingen af: de grootte van de verkrijging en de relatie tussen de schenker (of erflater) en de bevoordeelde.

In beginsel geldt: hoe groter de verkrijging, hoe hoger het belastingtarief. Daarnaast geldt: nabije verwanten (echtgenoot, kinderen) betalen een lager tarief dan verre familieleden. Mensen die alleen in de verte verwant zijn met de schenker of erflater of helemaal geen familie zijn, vallen in de hoogste tariefgroep.

Tarief Schenk- en Erfbelasting 2017

Waarde erfenis Partner
Samenwoner
(Pleeg)kind
Kind met een handicap
Kleinkinderen en verdere afstammelingen Overige erfgenamen
Aanverwanten
Andere relatie met overledene
(zoals broer en zus)
 € 0 - €122.2268 10% 18% 30%
€122.268 en meer 20% 36% 40%

Vrijstellingen voor de Erfbelasting 

Relatie met overledene, u bent bedrag vrijstelling 2017
Partner € 636.089
Kind of kleinkind € 20.209
Ouder € 47.859
Kind met een handicap € 60.621
Andere erfgenaam € 2.129

Meer informatie

Erfbelasting is een complex onderwerp. Op deze website staat alleen de basisinformatie. Daarnaast zijn er nog allerlei bepalingen en uitzonderingen. Een notaris kent de weg hierin en kan adviseren hoe een nalatenschap het beste kan worden verdeeld. Veel notarissen zijn zelfs speciaal opgeleid als 'estate-planner'. Ook de meeste goede doelen hebben deskundigen op het gebied van nalaten en schenken. Ook zij kunnen informatie en advies geven.