ALS Nederland

Gezondheid

ALS Nederland

ALS Nederland Doelstelling

Het verlenen van (financiële) steun aan en bevorderen van de research naar oorzaken van en mogelijkheden tot voorkoming en genezing van de ziekte Amyotrophische Laterale Sclerose (hierna verder aangeduid als ALS). Het vergroten van de beschikbare kennis op dit terrein door het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek in de meest uitgebreide zin des woords, zowel fundamenteel als toegepast, met name gericht op de oorzaak en de preventie van ALS en voorts op de behandeling en de revalidatie van de ALS-patiënten. Het beschikbaar stellen van informatie over de oorzaken en behandelingsmethoden van ALS. Het bevorderen van de opleiding van deskundigen zowel in de medische als niet-medische disciplines en het bevorderen van aanvullend onderwijs aan artsen en anderen, die bij de zorg van patiënten zijn betrokken. Het leggen en onderhouden van contacten met instellingen, organisaties en instanties welke op enigerlei wijze zouden kunnen bijdragen aan de bestrijding van ALS en daarmee nauw samenhangende ziekten. Het leggen en onderhouden van contacten alsmede het samenwerken met farmaceutische instellingen en bedrijven, in de ruimste zin van het woord, welke op enigerlei wijze zouden kunnen bijdragen aan de bestrijding van ALS en daarmee nauw samenhangende ziekten. Het opkomen voor de belangen van mensen met ALS in de ruimste zin van het woord. Het zo mogelijk in stand houden van een kenniscentrum met betrekking tot de ziekte ALS. Het stimuleren van maatschappelijke bewustwording van ALS. Het oprichten, beheren, exploiteren en aanwenden van fondsen ter ondersteuning van bovengenoemde doelstellingen.

Activiteiten

Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling van ALS en de verbetering van de kwaliteit van leven en zorg van de bestaande ALS-patiënten in Nederland. Het verbreden van de kennis en voorlichting over ALS. Het contactbeheer met instellingen die zich ook richten op het bestrijden van ALS, het betrekken van farmaceuten en bedrijven die zich bezighouden met het uitbannen van ALS, contact met (vrienden van) patiënten in hun strijd tegen ALS, begeleiden acties derden.

Geven aan ALS Nederland?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 5.512.441
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 4.782.118
 • Wervingskosten € 557.869
 • Beheer en administratie € 172.454
 • Inkomsten € 5.142.894
 • Particulieren € 1.222.486
 • Bedrijven € 181.367
 • Loterijen € 253.074
 • Organisaties zonder winststreven € 3.474.895
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 10.867
 • Overig € 205
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 209.846
 • Giften en donaties € 1.012.640

Meer weten over
ALS Nederland?

Koninginnegracht 7
2514 AA DEN HAAG

088 - 666 03 33