Amref Flying Doctors

Internationale hulp en mensenrechten

Amref Flying Doctors

Amref Flying Doctors Doelstelling

1. De stichting heeft ten doel de gezondheid van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in Afrika structureel te verbeteren, opdat zij de kans krijgen om te ontsnappen aan de armoede en hun levensstandaard te verbeteren. 2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: a. Het geven van voorlichting en het bevorderen van de bewustwording in Nederland over de problematiek en de bewezen oplossingen, ten behoeve van de structurele verbetering van de gezondheid in Afrika. b. Pleitbezorging en beïnvloeding van de politiek over de problematiek en de bewezen oplossingen ten behoeve van de structurele verbetering van de gezondheid in Afrika. c. Fondsenwerving en doelmatige besteding van de daaruit verkregen middelen en het verschaffen van onder meer donaties in natura, faciliteiten, kennis en advies.

Activiteiten

AMREF is één van de grootste gezondheidsorganisaties in Afrika. We werken aan een betere gezondheid voor kwetsbare mensen. Omdat we vinden dat iedereen het recht heeft om gezond te zijn en te blijven. Want wie gezond is, kan beter in zijn levensonderhoud voorzien, en ontsnappen aan de armoede. AMREF in Nederland zet zich vooral in voor de gezondheid van jonge vrouwen in Afrika. Zodat zij de gezondheid en de zorg krijgen waar ze recht op hebben, en op die manier zelf beter kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Uiteindelijk komt dat ook ten goede aan hun omgeving: hun kinderen en hun gemeenschap.

Geven aan Amref Flying Doctors?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 19.561.495
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 16.827.036
 • Wervingskosten € 1.933.378
 • Beheer en administratie € 801.081
 • Inkomsten € 18.568.938
 • Particulieren € 6.710.426
 • Bedrijven € 719.566
 • Loterijen € 900.000
 • Subsidies overheden € 8.821.415
 • Organisaties zonder winststreven € 1.120.957
 • Overig € 296.574
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 152.324
 • Giften en donaties € 5.893.950
 • Overig € 664.152

Meer weten over
Amref Flying Doctors?

Schuttersveld 9
2316 XG LEIDEN

071 - 576 94 76