Amsterdamse Zwerfkatten

Dieren

Amsterdamse Zwerfkatten

Amsterdamse Zwerfkatten Doelstelling

 1. De stichting heeft tot doel het bestrijden van het zwerfkattenprobleem, en voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  1. het geven van voorlichting
  2. het bevorderen van geboorteregeling
  3. het uitgeven van brochures d. het samenwerken met alle daarvoor in aanmerking komende (overheids)instellingen e. alle andere middelen die het doel van de stichting kunnen bevorderen

Activiteiten

De SAZ rijdt dagelijks met drie dierenambulances door Amsterdam en vangt daar zwerfkatten. De tammere katten zullen worden geresocialiseerd en herplaatst. Wilde buitenkatten worden indien mogelijk teruggeplaatst in hun eigen omgeving waarbij altijd nazorg zal worden geboden. Door een afnemende reproductie zal de populatie van verwilderde katten in grootte stabiliseren of zelfs misschien afnemen. Daarbij tracht de SAZ dagelijks het belang van chipregistratie, sterilisatie en castratie onder de aandacht te brengen. Om deze ingrepen ook voor de Amsterdamse minima mogelijk te blijven houden, worden er kortingen en gratis ondersteunend vervoer geboden. Dit draagt er toe bij dat er jaarlijks gemiddeld 500 katten extra kunnen worden geholpen. Zo lopen er door deze verleende diensten nu duizenden katten in Amsterdam rond waarvan we met zekerheid kunnen stellen dat die niet meer voor ongewilde nakomelingen zullen zorgen. Dit aantal is enorm, gelet op de grootte en regelmaat van een nest jonge katten. De SAZ rijdt dagelijks met drie dierenambulances door Amsterdam en vangt daar zwerfkatten. De tammere katten zullen worden geresocialiseerd en herplaatst. Wilde buitenkatten worden mogelijk teruggeplaatst in hun eigen omgeving waarbij altijd nazorg zal worden geboden. Door een afne­mende reproductie zal de popula­tie van verwilderde katten in grootte stabiliseren of zelfs misschien afnemen. Daarbij probeert de SAZ zo veel mogelijk het belang van chipregistratie, sterilisatie en castratie onder de aandacht te brengen. Om deze ingrepen ook voor de Amsterdamse minima moge­lijk te blijven houden, worden er kortingen en gratis ondersteunend vervoer geboden. Dit draagt er toe bij dat er jaarlijks gemiddeld 500 katten extra kunnen wor­den geholpen. Zo lopen er door deze verleende diensten nu duizenden katten in Amsterdam rond waarvan we met zekerheid kunnen stel­len dat die niet meer voor ongewilde nakomelingen zullen zorgen. Dit aantal is enorm, gelet op de grootte en regelmaat van een nest jonge katten. Door onze dagelijkse werkzaamheden met vaak mensen uit de onderste sociale laag der bevolking bieden we alleen ondersteuning aan waar het echt nodig is. Zo bieden we ook gratis (medische) hulpverlening of moge­lijk tegen een betalingsregeling en ondersteuning door voedsel voor dieren te verstrekken aan eigenaren die [tijdelijk] financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in het levensonder­houd van hun dieren te voorzien. Hierbij valt naast de minima, ook te denken aan daklo­zen, verslaafden of mensen met beperkingen.

Geven aan Amsterdamse Zwerfkatten?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 198.248
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 180.295
 • Wervingskosten € 13.615
 • Beheer en administratie € 4.338
 • Inkomsten € 207.195
 • Particulieren € 60.256
 • Subsidies overheden € 101.085
 • Organisaties zonder winststreven € 16.104
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 3.675
 • Overig € 26.075
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Collecten € 1.163
 • Nalatenschappen € 29.204
 • Giften en donaties € 29.889

Meer weten over
Amsterdamse Zwerfkatten?

Vrije Geer 2
1066 EG Amsterdam

020 - 619 03 57