De Upside van Down

Doelstelling


Stich­ting De Ups­i­de van Down wil dat men­sen met Down­syn­droom mogen mee­doen in de maat­schap­pij. Dat zij kan­sen krij­gen en beoor­deeld wor­den op hun indi­vi­du­e­le kwa­li­tei­ten en niet bij voor­baat wor­den uit­ge­slo­ten op basis van ver­ou­der­de denk­beel­den en voor­oor­de­len. Een eer­ste ver­eis­te daar­voor is een reële beeld­vor­ming over wat Down­syn­droom is en over wat het bete­kent om met Down­syn­droom te leven. De Ups­i­de van Down heeft als mis­sie die beeld­vor­ming rea­lis­tisch neer te zet­ten.

Meer weten over
De Upside van Down?