Heifer Nederland

Internationale hulp en mensenrechten

Heifer Nederland

Heifer Nederland Doelstelling

Bij te dragen aan vermindering van honger en armoede door duurzame veehouderij te bevorderen en samenwerking binnen gemeenschappen, duurzaam landgebruik en gelijkwaardige man-vrouwverhoudingen te stimuleren. Het Nederlandse publiek te informeren over en betrekken bij dit werk.

Activiteiten

Heifer Nederland verschaft kwetsbare, maar ondernemende boeren en boerinnen een startkapitaal in de vorm van een landbouwopleiding en soms van productieve dieren of zaden. De dieren worden gegeven als ?levende lening?: deze lening wordt afbetaald door een nakomeling van het dier door te geven aan een ander lid van de gemeenschap. Vee is een krachtig middel om armoede te bestrijden: voeding wordt verbeterd, inkomens nemen toe en door mest te gebruiken worden akker- en tuinbouw productiever. De veehouderijprojecten van Heifer geven betrokken boeren en boerinnen de mogelijkheid om gezonde bedrijven op te zetten en leiden tot sterke gemeenschappen.

Geven aan Heifer Nederland?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 1.683.357
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 1.282.176
 • Wervingskosten € 312.835
 • Beheer en administratie € 88.346
 • Inkomsten € 1.380.155
 • Particulieren € 421.268
 • Bedrijven € 57.722
 • Loterijen € 15.000
 • Subsidies overheden € 246.368
 • Organisaties zonder winststreven € 639.797
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 98.453
 • Giften en donaties € 104.500
 • Overig € 218.315

Meer weten over
Heifer Nederland?

Postbus 1587
4700 BN ROOSENDAAL

0165 - 520 123