Hersenstichting

Gezondheid

Hersenstichting

Hersenstichting Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel de preventieve en curatieve bestrijding van hersenaandoeningen. Tot dit doel behoort onder meer: a. het doen uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van hersenaandoeningen en naar de mogelijkheden om deze aandoeningen te voorkomen, vast te stellen en te behandelen en de gevolgen ervan te verzachten; b. het verbeteren van de infrastructuur voor de bestrijding van hersenaandoeningen; c. het geven van voorlichting over hersenaandoeningen aan de bevolking, beroepskrachten en patiënten, gebruikmakend van uiteenlopende vormen van communicatie; d. het geven van advies aan de overheid; e. samenwerking met organisaties en instanties die een actieve rol vervullen in de bestrijding van hersenaandoeningen; f. samenwerking met andere organisaties, voor zover bevorderlijk voor het bereiken van het doel van de stichting; g. samenwerking met soortgelijke organisaties in het buitenland; h. het (doen) oprichten, verwerven en exploiteren van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over, alsmede het (doen) financieren van andere instellingen/organisaties, in welke rechtsvorm ook, en alle andere wettige middelen en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Activiteiten

We hebben drie strategieën: - Weten & begrijpen: We stimuleren kennis- en begripsontwikkeling met wetenschappelijk en maatschappelijk onderzoek en (internationale) overzichtsstudies. Dit doen we door te initiëren en te financieren en samenwerkingsverbanden op te zetten. Met altijd vooraf gestelde doelen en jaarlijkse evaluaties. - Vertalen & voorlichten: Kennis wordt pas wat als je het gebruikt. We vertalen bestaande kennis en nieuwe inzichten naar praktische toepassingen, informatie en bewustwordingscampagnes. Zowel voor specifieke doelgroepen als publieksbreed. - Signaleren & initiëren: Relevantie, actualiteit en praktische toepasbaarheid geven onze inspanningen impact. We putten uit ons brede netwerk - spontaan en georganiseerd - om de juiste onderwerpen op en aan te pakken. Als aanjager, verbinder en/of uitvoerder.

Geven aan Hersenstichting?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 10.275.703
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 7.412.447
 • Wervingskosten € 2.166.221
 • Beheer en administratie € 697.035
 • Inkomsten € 13.084.394
 • Particulieren € 10.779.642
 • Bedrijven € 158.329
 • Loterijen € 2.032.623
 • Organisaties zonder winststreven € 113.800
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Collecten € 1.377.173
 • Nalatenschappen € 3.781.194
 • Giften en donaties € 5.621.275

Meer weten over
Hersenstichting?

Postbus 191
2501 CD DEN HAAG

070 - 360 48 16