Simavi

Internationale hulp en mensenrechten

Simavi

Simavi Doelstelling

Simavi's hoogste ambitie is een gezond keven voor iedereen, ongeacht ras, sekse en politieke of religieuze overtuiging, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de armste bevolkingsgroepen. We richten ons op duurzame versterking rond de thema's schoon water, sanitatie en hygiëne en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten - vooral voor vrouwen en meisjes. Simavi ziet het als deel van haar missie om mensen in Nederland te betrekken bij ontwikkelingssamenwerking in het algemeen en haar werk in het bijzonder.

Activiteiten

? Het beschikbaar maken van duurzame WASH faciliteiten, zoals waterputten, kranen, waterfilters en wc?s; ? Het beschikbaar maken van duurzame SRGR faciliteiten, zoals professionele verloskundigen, voorbehoedsmiddelen en maandverband; ? Het versterken van lokale gemeenschappen, zodat mensen zelf om deze faciliteiten vragen. ? Het geven van voorlichting. Zodat mensen leren wat belangrijk is voor hun gezondheid, hun gedrag hierop aanpassen en het doorgeven aan anderen. ? Het betrekken van andere instanties. Zodat overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties betrokken zijn, weten wat hun rol is en hun verantwoordelijkheden kennen en nemen. Simavi vindt dat iedereen recht heeft op een zo gezond mogelijk bestaan.

Geven aan Simavi?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 16.900.000
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 15.306.000
 • Wervingskosten € 850.000
 • Beheer en administratie € 744.000
 • Inkomsten € 17.260.000
 • Particulieren € 1.678.000
 • Bedrijven € 36.000
 • Loterijen € 1.158.000
 • Subsidies overheden € 12.877.000
 • Organisaties zonder winststreven € 1.511.000
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 438.000
 • Giften en donaties € 1.240.000

Meer weten over
Simavi?

Naritaweg 135
1043 BS AMSTERDAM

088 - 313 15 00