WNF

Natuur milieu en wildlife

WNF

WNF Doelstelling

De Stichting stelt zich ten doel het bevorderen van natuurbehoud en natuurontwikkeling. De Stichting tracht haar doel te bereiken door het bijeenbrengen van gelden en door het verrichten van alle overige handelingen die voor haar doelstelling dienstig zijn, waaronder voorlichting en educatie.

Activiteiten

In ruim 1.700 projecten werkt het Wereld Natuur Fonds aan het behoud van de belangrijkste leefgebieden: bossen, wetlands (waterrijke gebieden), kusten, en oceanen. Daarbij concentreert het Wereld Natuur Fonds zich op het aanpakken van de belangrijkste bedreigingen: ontbossing, verdroging, overbevissing, klimaatverandering, en illegale handel in bedreigde dier- en plantensoorten. Daarnaast maakt het WNF de Nederlandse samenleving bewust hoe zij actief kan bijdragen aan de bescherming van de natuur door het bieden van financiële en niet-financiële handelingsperspectieven.

Geven aan WNF?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 67.376.000
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 55.144.000
 • Wervingskosten € 9.509.000
 • Beheer en administratie € 2.723.000
 • Inkomsten € 60.794.000
 • Particulieren € 39.767.000
 • Bedrijven € 695.000
 • Loterijen € 13.500.000
 • Subsidies overheden € 4.798.000
 • Organisaties zonder winststreven € 1.104.000
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 930.000
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 12.132.000
 • Contributies € 23.360.000
 • Giften en donaties € 4.275.000
WNF

Vrijwilligers aan het woord

Geweldig om te zien hoe betrokken jonge kinderen zijn bij de natuur

Ans Oosterman, Actief bij Wereld Natuur Fonds sinds 2012

Lees het hele verhaal

Meer weten over
WNF?

Postbus 7
3700 AA ZEIST

030 - 693 73 33