ZOA

Internationale hulp en mensenrechten

ZOA

ZOA Doelstelling

Bij te dragen aan duurzame verbetering van levensomstandigheden van vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van rampen, zowel door middel van noodhulp als hulp bij wederopbouw. De Nederlandse en Europese samenleving bewustmaken van de problematiek rondom vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van conflicten en rampen, teneinde het maatschappelijk draagvlak voor en de betrokkenheid bij internationale samenwerking te versterken. Het opkomen voor de rechten van vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van conflicten en rampen. Het (doen) werven van gelden met het doel om deze uit te keren aan algemeen nut beogende instellingen en aan projecten met een algemeen maatschappelijk belang. De Stichting heeft tevens ten doel: de behartiging van maatschappelijke belangen, het ter beschikking stellen van kennis, ervaring en expertise, zowel binnen als buiten Nederland.

Activiteiten

In het geval van noodhulp: verstrekken van voedsel, tenten, water en het aanleggen van sanitaire voorzieningen. In het kader van herstel en wederopbouw: scholenbouw en verbetering van onderwijs, ondersteunen van infrastructurele projecten, bevordering van voedselzekerheid, inkomensontwikkeling en de private sector (livelihoods). Door alles heen besteedt ZOA aandacht aan de bevordering van capaciteitsopbouw, vrede en stabiliteit. Zo veranderen haar activiteiten van hulp naar herstel.

Geven aan ZOA?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 56.437.222
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 53.320.971
 • Wervingskosten € 1.832.094
 • Beheer en administratie € 1.284.157
 • Inkomsten € 56.494.890
 • Particulieren € 5.643.265
 • Bedrijven € 598.796
 • Subsidies overheden € 43.581.064
 • Organisaties zonder winststreven € 6.435.653
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 79.783
 • Overig € 156.329
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Collecten € 856.906
 • Nalatenschappen € 126.781
 • Giften en donaties € 4.659.578
ZOA

Vrijwilligers aan het woord

We kunnen hele dorpen helpen!

Gerrit Kasper, Actief bij ZOA sinds 2010

Lees het hele verhaal

Meer weten over
ZOA?

Postbus 4130
7320 AC APELDOORN

055 - 366 33 39