Schenken

Schenken aan een goed doel kan op twee manieren, via een éénmalige schenking of een periodieke schenking. Eenmalige schenkingen zijn alleen aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting (IB) als de begunstigde een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is of een Steunstichting Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI). Periodieke schenkingen zijn alleen aftrekbaar als deze aan een ANBI worden gedaan.

ANBI’s betalen geen belasting over de schenkingen die ze krijgen. Als aan de schenking een tegenprestatie is verbonden, moet de ANBI wel schenkbelasting betalen. Voor de aftrek van (losse) schenkingen gelden drempels en maximale bedragen.

Éénmalige schenking

Een éénmalige schenking is een schenking die je maar één keer doet. Of een schenking die je wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd. Eénmalige schenkingen aan één of meer goede doelen leveren belastingvoordeel op via de giftenaftrek. Er geldt wel een drempelbedrag en een maximum: Het totaal aan (losse) giften moet hoger zijn dan 1% van het 'drempelinkomen' en mag niet hoger zijn dan 10% van het 'drempelinkomen' met een minimum van € 60.

Periodieke schenking

Een periodieke schenking is een schenking die aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. Je mag zelf weten of je jouw jaarlijkse gift in één keer of in meer keren betaalt.
  • Je betaalt het bedrag vijf jaar achter elkaar. Langer mag ook.
  • Je hebt vastgelegd wanneer jouw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld als je overlijdt of als jouw partner overlijdt.

Periodieke schenkingen zijn voor 100% van de belasting aftrekbaar en er bestaat een drempel noch een maximum. De Belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke schenkingen.

Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek.

Vastlegging periodieke schenking

Een periodieke schenking aan een goed doel brengt alleen belastingvoordeel mee als deze is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst tussen de schenker en het goede doel of een notariële akte. De Belastingdienst heeft een aantal voorbeeldformulieren gepubliceerd die gebruikt kunnen worden om een schenkingsovereenkomst vast te leggen. Ook veel goede doelen hebben een eigen model schenkingsovereenkomst gemaakt. Deze overeenkomsten zijn te vinden op de websites van de goede doelen. In het geval van een notariële akte is het belangrijk vooraf te informeren of een goed doel bereid is om de notariskosten te betalen.

Eindigen periodieke schenking

De schenker kan in de notariële akte of schenkingsovereenkomst laten opnemen dat een periodieke schenking aan het goede doel eindigt bij het eigen overlijden of het overlijden van een ander en/of op het moment dat zijn (haar) inkomen daalt, bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. In de akte of overeenkomst kan ook staan dat de periodieke schenking eindigt op het moment dat het goede doel niet meer de ANBI-status heeft of failliet gaat. Als na een schenking blijkt dat het goede doel op dat moment geen ANBI meer was, mag de schenker deze gift toch aftrekken als hij (zij) daarvan niet op de hoogte kon zijn.