Giftenaftrek

In de Belastingwet en in de Geefwet staat wanneer giften aan een goed doel fiscaal aftrekbaar zijn. Dit gaat via de inkomstenbelasting. Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen, gelden aparte regels

Voorwaarde voor belastingaftrek is dat het ontvangende goede doel een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is. Bovendien geldt er een minimumbedrag (drempel) voor aftrekbare giften. Het totaal aan (losse) giften moet hoger zijn dan 1% van het 'drempelinkomen'. 

Drempelinkomen

Het drempelinkomen bestaat uit alle inkomsten uit box 1, 2 en 3, zonder de persoonsgebonden aftrek. Bij het invullen van de belastingaangifte kan het drempelinkomen eenvoudig worden berekend. De drempel voor giftenaftrek bedraagt 1% van het drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat boven dit drempelbedrag is geschonken aan goede doelen, mag als aftrekpost worden opgevoerd. Er geldt ook een maximum voor de belastingaftrek. Het totaal aan giften mag niet hoger zijn dan 10% van het 'drempelinkomen'. 

Meer informatie over het drempelinkomen is te vinden op de website van de Belastingdienst. 

Culturele instelling

Sinds 1 januari 2012 mag volgens de Geefwet de aftrekpost voor giften aan een culturele instelling vermenigvuldigen met 1,25 worden vermenigvuldigd. De extra belastingruimte mag in totaal niet meer dan € 1.250 bedragen. De vermenigvuldiging mag worden toegepast op maximaal € 5.000 per jaar. 

Let op: als iemand ook periodieke giften overmaakt aan een culturele ANBI, houdt de Belastingdienst daar rekening mee. De verhoging van de aftrek voor beide type giften mag niet meer zijn dan € 1.250 per jaar.

Bewijzen

Bij de aangifte hoeft geen bewijs te worden geleverd van giften aan goede doelen. Bewijzen moeten er wel zijn als de Belastingdienst erom vraagt. Meestal liggen de giften vast in bankafschriften. Giften aan collectanten waarvan geen kwitantie is, zijn niet aftrekbaar.

De giftenaftrek verschilt van belastingaftrek voor periodieke giften. Daarvoor gelden andere voorwaarden. Kosten voor vrijwilligerswerk bij een goed doel, kunnen ook als (gewone) gift worden aangemerkt.

Als een gift aan een goed doel als aftrekpost wordt opgevoerd, kan het lang duren voor de teruggave  door de Belastingdienst een feit is. Het is dan mogelijk een verzoek tot ‘Voorlopige teruggaaf’ in te dienen. Wie dit vóór 1 december doet, ontvangt het totaalbedrag van de teruggave in twaalf maandelijkse termijnen. Wordt het verzoek na 1 december ingediend, dan verdeelt de Belastingdienst de teruggave over de resterende maanden.

Goederen geven

Het is ook mogelijk goederen of rechten (vorderingen of waardepapieren) te schenken aan een goed doel. Die kunnen een aftrekpost zijn voor de belasting in de vorm van een eenmalige gift. Het is dan wel belangrijk dat vaststaat wat de waarde van de goederen is in het economisch verkeer.

Niet aftrekbaar

  • Giften bij kerkcollecten of voor zitplaatsen in de kerk. Kerkelijke belastingen zijn wel aftrekbaar van de belasting.
  • Bedragen besteed aan acties van loterijen.
  • De contributie van zogeheten serviceclubs, zoals een Lions- of een Rotaryclub. Wel aftrekbaar is de bijdrage aan een ANBI die ermee verbonden is.
  • De contributie aan vrijetijdsverenigingen, bijvoorbeeld een sport-, zang- of gezelligheidsvereniging. Wel aftrekbaar is de contributie aan een politieke partij.
  • Goederen die van een goed doel worden gekocht (zoals wenskaarten, kalenders, etc.). De toeslagen op de frankeerwaarde van bijzondere postzegels (zegels waarvan de opbrengst voor een deel naar goede doelen gaat) zijn wel aftrekbaar.

Giftenaftrek en bedrijven

Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen, gelden specifieke regels voor fiscale aftrekbaarheid. Zie giftenaftrek bedrijven.

Steunstichting

Onder strenge voorwaarden is het mogelijk om belastingaftrek te krijgen voor een gift aan een steunstichting van een SSBI. Een SBBI is een stichting of vereniging die activiteiten organiseert voor en met mensen, zoals een zangkoor, of een sportclub. Een gift aan een SBBI is nooit aftrekbaar van de belasting. Maar een gift aan een steunstichting van een SBBI die een jubileum organiseert bijvoorbeeld wel. Lees er meer over bij de Belastingdienst.