Coronamaatregelen zorgen niet voor daling vermiste kinderen in Europa

Missing Children Europe publiceerde op 25 mei, de internationale dag van vermiste kinderen, hun jaarlijkse rapport over vermiste kinderen in Europa. Voor dit onderzoek zijn data van de ‘116 000 hulplijn’ in 22 landen verzameld. Hieruit blijkt dat het aantal vermiste vluchtelingen- en migrantenkinderen in 2020 is toegenomen. Er waren als gevolg van de coronamaatregelen minder grensoverschrijdende casussen, dat daalde van 83% in 2019 naar 66,4% vermiste migrantenkinderen in 2020. Desalniettemin steeg het aantal vermiste migrantenkinderen in Europe in 2020 met bijna 20%. Defence for Children-ECPAT vindt dit zeer zorgelijk en roept de overheid op om deze kwetsbare groep minderjarige vluchtelingen te beschermen. Volgens internationale en Europese kinderrechtenkaders zijn landen verplicht tot het bieden van adequate leefomstandigheden, gezondheid en onderwijs aan kinderen. Alleenstaande minderjarige vluchtelingen, die relatief vaker vermist raken, hebben recht op bijzondere steun, zorg en bescherming.

Redenen van vermissing

Kinderen raken om verschillende redenen vermist uit het asiel- en migratiesysteem. Lange, onduidelijke procedures, gebrekkige informatie over hun positie en rechten en slechte ervaring met grenscontrole of politie zorgen voor wantrouwen in het systeem. Wanneer een besluit over verblijfsstatus of gezinshereniging jaren op zich laat wachten, kunnen kinderen zelf pogen om naar familie of “betere” omstandigheden te vertrekken. Een nog schrijnender oorzaak voor vermissingen is mensenhandel. Sommige kinderen worden door mensenhandelaren al vanuit hun land naar Europa gesmokkeld en hier uitgebuit. Anderen worden slachtoffers wanneer ze op zoek gaan naar werk om zichzelf in stand te houden bij ontoereikende voorzieningen. Ook kinderen die zelf vertrekken naar familie worden uitgebuit door smokkelaars die eigenlijk mensenhandelaren zijn.

Aagje Ieven van Missing Children Europe
“Kinderen raken vermist door ontoereikende opvangomstandigheden, langdurige en complexe procedures voor gezinshereniging, gebrek aan grensoverschrijdende samenwerking, gebrek aan opleiding van professionals en gebrek aan informatie. Vooral kinderen die geen toegang hebben tot de juiste informatie baart Missing Children Europe zorgen. Hierdoor zijn ze kwetsbaar voor verkeerde informatie door mensen die daarvan kunnen profiteren, zoals smokkelaars en mensenhandelaars.”

Registratie vermissingen

Registratie van vermissingen is nog steeds niet volledig, betrouwbaar, of vergelijkbaar in Europa. Landen registreren vermissingen van vluchtelingenkinderen niet altijd, of registreren en onderzoeken het op een ander manier. Missing Children in Europe meldt dezelfde probleem: vermissingen worden niet altijd vermeld bij de politie en minder dan helft van de ‘116 000 helplijn’ werken met vluchtelingen- en migrantenkinderen. Gebrek aan vergelijkbare data en grensoverschrijdend samenwerking (tussen kinderbescherming, migratieautoriteiten en politie) zijn grote uitdagingen in het voorkomen, maar ook onderzoeken, vinden en beschermen van deze kinderen. "Het meest waarschijnlijke resultaat in een vermist kind in een migratiezaak, is dat het kind niet wordt gevonden," vervolgt Aagje Ieven, Secretaris Generaal Missing Children Europe. Maar 43% van de vermiste vluchtelingenkinderen zijn teruggevonden in 2020.

Effectieve preventie, onderzoek en bescherming

Defence for Children – ECPAT roept alle betrokken instanties op om alle vermissingen van kinderen, onafhankelijk van afkomst of verblijfsstatus, met dezelfde urgentie te melden en onderzoeken. We vragen om meer aandacht voor het belang van het kind in verblijfsprocedures, en juist procedures en gezinshereniging van alleenstaande kinderen prioriteit te geven. Kinderen moeten goed geïnformeerd worden over hun rechten en positie en gevraagd worden naar eigen belangen en mening in verblijfsprocedures maar ook in andere juridische procedures (bv. als slachtoffer mensenhandel). Uiteindelijk vragen we om grensoverschrijdende samenwerking, in individuele casussen, maar ook op het systeem niveau, om tot effectieve preventie, onderzoek en bescherming te komen.

Samen met journalistencollectief Lost in Europe en Free Press Unlimited vraagt Defence for Children in het project Mind the Children aandacht voor vermiste vluchtelingenkinderen in Europa door hun verhalen te delen.

Meer informatie over het jaarrapport Missing children in Europe.

Bron: Defence for Children