Eerste stappen richting afbouw van houtstook in biomassacentrales

Het stoken van houtige biomassa in centrales voor warmte en energie zorgt voor luchtvervuiling en daarmee voor gezondheidsschade. Het Longfonds krijgt regelmatig klachten van omwonenden over de uitstoot van dit soort biomassacentrales. Minister Wiebes liet op 1 juli aan de Tweede Kamer weten dat hij het gebruik van houtige biomassa gaat afbouwen. Het Longfonds ziet graag dat dit snel gebeurt en dat er intussen veel strengere eisen worden gesteld aan de uitstoot.

Schadelijk voor de gezondheid

Er zijn allerlei soorten biomassa. Het Longfonds is bezorgd over biomassa die bestaat uit hout. Bij verbranding hiervan komen stoffen vrij die schadelijk zijn voor de gezondheid, zoals fijnstof en stikstofoxiden. Bij inademing kunnen deze stoffen leiden tot het ontstaan en verergeren van longziekten, zoals astma, COPD en longkanker. Ze zorgen ook voor een vermindering van de longfunctie en voor luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en piepen.

Het Longfonds maakt zich al langer zorgen over de groeiende inzet van Nederland op houtstook in biomassacentrales. De organisatie vindt dat voorkomen moet worden dat in de energietransitie keuzes worden gemaakt die verkeerd uitpakken voor de volksgezondheid. De inzet op houtige biomassastook, zeker in woonwijken, moet vermeden worden. Het Longfonds blijft aandringen op snelle beëindiging van subsidie op de stook van houtige biomassa en op invoering van veel strengere uitstooteisen voor kleine en middelgrote centrales.

Subsidie afbouwen en strengere emissie-eisen

Biomassacentrales die hout verbranden voor de opwekking van elektriciteit en warmte kunnen hiervoor subsidie krijgen van de overheid. Voor elektriciteit wordt deze subsidie nu stopgezet. Ook voor warmteproductie is het de bedoeling dat de subsidie wordt beëindigd. Na de zomer wordt bekend hoe de minister dat wil afbouwen. De Tweede Kamer heeft gevraagd om een voortvarend afbouwpad. Daarnaast worden subsidieaanvragen voor kleinere centrales gekoppeld aan emissie-eisen. Hoe streng die eisen zijn, wordt ook na de zomer bepaald in het zogeheten ‘Duurzaamheidskader biomassa’.

Longfonds: snel afbouwen

Het Longfonds ziet de erkenning van het feit dat dat het stoken van houtige biomassa geen goede keuze is, als een eerste stap. Hiermee stoppen is goed voor de luchtkwaliteit en voor onze longen. Het Longfonds pleit er daarom voor om snel af te bouwen en daar geen decennia over te doen.

Bron: Het Longfonds