Leger des Heils vindt uitkomsten Schakelteam onvoldoende

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag heeft de afgelopen twee jaren onder leiding van Onno Hoes hard gewerkt om mensen met verward gedrag perspectief te bieden. Toch ziet het Leger des Heils dat er voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving te weinig wordt gedaan. “Het belang van onderdak, werk en inkomen, een sociaal netwerk en ondersteuning wordt nog onvoldoende erkend”, aldus Cornel Vader van het Leger des Heils. “We zijn blij dat er een landelijk publieksnummer komt, maar er moet veel meer gebeuren.”

Doorzettingsmacht en betere samenwerking

De samenwerking en integratie in de hulpverlening tussen verslavingszorg, GGZ en opvangorganisaties laat te wensen over. Cornel Vader: “Er vallen nog steeds mensen tussen wal en schip. Hulp komt te laat of niet op gang, waardoor de situatie vaak onnodig verergert.” Op gemeentelijk niveau moet de beslissing gemaakt kunnen worden of integrale hulp geboden wordt. “Burgemeesters moeten meer bevoegdheden krijgen in het kader van de openbare orde en veiligheid. Sommige mensen hebben een stok achter de deur nodig.”

Basisbehoeften

Daarnaast wordt het belang van basisbehoeften onderschat. Want een dak boven je hoofd, werk of dagbesteding, hulp bij (problematische) schulden en een netwerk van familie en vrienden zijn belangrijk voor een gezond herstel. Er zijn daarnaast veel te weinig goedkope woningen. “Per direct zijn er 10.000 woningen nodig, alleen al voor mensen die uit de opvang of een beschermde woonvorm komen,” zegt Vader.

Iedereen hoort erbij

Wij geloven dat kwetsbare mensen bij de samenleving horen, en dat ze ook op een plek tussen andere mensen kunnen wonen. Dat ze erbij horen in alle onderdelen van de maatschappij. Maar helaas ervaren wij dat het absorptievermogen van de samenleving afneemt. We hebben steeds vaker te maken met NIMBY-trajecten en plekken waar onze deelnemers niet langer welkom zijn.

Bron: Leger des Heils