Leger des Heils voorstander van observatiemaatregel voor mensen met verward gedrag

Het Leger des Heils is voorstander van het plan om mensen met verward gedrag maximaal drie dagen verplicht te kunnen observeren in een ggz-instelling. Het CDA legde het plan, dat in de vorige kabinetsperiode de eindstreep niet haalde, op 24 april opnieuw aan het kabinet voor.

Het Leger des Heils is, als opvangorganisatie en ggz-aanbieder in de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij de discussie over het toenemend aantal mensen dat - in vaak verwarde toestand – wordt aangetroffen in hun centra voor maatschappelijke opvang, de beschermd woonvoorzieningen, thuis maar ook op straat. En de afgelopen tijd ziet de organisatie steeds vaker situaties voorkomen waarin het daadwerkelijk tot agressie komt; soms ook met fatale gevolgen. Het Leger des Heils constateerde in 2018 maar liefst 2.200 meldingen van agressie of geweld binnen de opvang en 95% daarvan is direct te relateren aan psychiatrische problematiek (inclusief verslaving) en/of een verstandelijke beperking.

Stok achter de deur soms nodig

Cornel Vader, voorzitter van de stichtingsdirectie Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, vraagt zich af: “Moet het altijd eerst mis gaan? Kan er pas iets gedaan worden als iemand in zijn of haar verwarring zichzelf of anderen schade toebrengt? Terwijl we weten dat het binnenkort mis gaat? Kan de burgemeester iets doen? Samen met de Officier van Justitie, de reclassering en hulpverlenende instellingen? Wij hebben als Leger des Heils dagelijks met deze situaties te maken. Wij denken dat dat kan. Mensen met verward gedrag kunnen uit de vicieuze cirkel van uitzichtloosheid komen met goede steun, correctie en – inderdaad – verplichte – begeleiding. Met een stok achter de deur dus. Soms is dat nodig.”

Mensen even ‘stil zetten’

De professionals van het Leger des Heils kennen de situaties en de mensen die ze veroorzaken. Zij maken meer dan eens een inschatting en soms komen zij tot de conclusie, dat het mis zal gaan als er niet ingegrepen wordt. De huidige wetgeving biedt echter te weinig handvatten om in voorkomende gevallen op te kunnen treden. De maatregelen die binnen de wet kunnen worden genomen, nemen veel tijd in beslag, brengen de professionals in de opvangsector niet verder en bieden de mensen om wie het gaat te weinig perspectief. Maar soms is het nodig dat mensen even 'stilgezet' worden, om de risico's voor henzelf en de samenleving goed in te kunnen schatten.

Verbetering nodig

Een verbetering zou kunnen liggen in de verruiming van de bevoegdheid van lokale overheden, in samenspraak met het OM om iemand met drang, trainings- en begeleidingsprogramma’s te laten ondergaan. Of, zoals in het nu voorgestelde plan, mensen met verward gedrag voor korte tijd verplicht te kunnen observeren om van hieruit vervolgstappen te nemen.

Bron: Leger des Heils