Feiten & cijfers

Nederland kent een rijke traditie als het gaat om ‘goed doen’. Het merendeel van de burgers geeft aan maatschappelijke doelen. Bovendien zetten honderdduizenden vrijwilligers en andere betrokkenen hun tijd, kennis en netwerken in om grote en kleine maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden. De goededoelensector is een essentieel onderdeel van onze samenleving. Kortom, een sector met een grote verantwoordelijkheid. Goede doelen zijn zich daar van bewust. Voor het realiseren van hun maatschappelijke doelen is het vertrouwen van de samenleving cruciaal.

Donateurs moeten erop kunnen vertrouwen dat hun steun goed terechtkomt. Hiervoor moeten de goede doelen niet alleen betrouwbaar zijn, maar moet er ook vertrouwen zijn in de goededoelensector als geheel.

Alle activiteiten van goededoelenorganisaties zijn gericht op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Belangrijk is dat goede doelen hun bestedingen verantwoorden, duidelijk maken wat bereikt wordt en welke maatschappelijke betekenis dat heeft. De verantwoording over de inkomsten en bestedingen wordt jaarlijks gecontroleerd door de accountant. De externe toezichthouder, het CBF, controleert of goede doelen zich houden aan de kwaliteitseisen van de Erkenningsregeling.

Het jaarlijkse onderzoek van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland onder haar leden geeft inzicht in de ontwikkelingen in de goededoelensector: hoeveel is er besteed aan maatschappelijke doelen, wat is de steun uit de samenleving?

Samenvatting Feiten & cijfers

Bestedingen aan maatschappelijke doelen

Goede doelen hebben drie soorten bestedingen:

  • bestedingen aan het maatschappelijke doel
  • werving
  • organisatie (beheer en administratie)

In totaal besteedden de goede doelen in 2017 2,6 miljard euro aan hun doel. Dat is ruim 7,7% meer dan in 2016. Dat betekent dat een bedrag van bijna 186 miljoen euro meer besteed is aan maatschappelijke doelen. De doelbesteding nam het meest toe bij goede doelen in de categorie Gezondheid. De omvang van de doelbesteding, in verhouding tot de totale bestedingen, ligt op 89%.

Goede doelen ontplooien een veelheid aan activiteiten waarvan (directe) dienst- en hulpverlening, aankoop en beheer, voorlichting en bewustwording, onderzoek, lobby en belangenbehartiging de belangrijkste zijn. Onder ‘Overig’ vallen activiteiten op het gebied van innovatie, recreatie en vakanties, evangelisatie en educatie.

Dienst- en hulpverlening was bij alle aandachtsgebieden, met uitzondering van Natuur, milieu & wildlife en Gezondheid, de belangrijkste activiteit. Organisaties in de categorie Gezondheid besteedden meer dan de helft van het budget aan onderzoek. Aankoop & beheer was bij Natuur, milieu & wildlife de belangrijkste activiteit.

Inkomsten

De inkomsten zijn ingedeeld naar herkomst zoals de inkomsten van particulieren en bedrijven en uit loterijen en subsidies. De totale inkomsten van de deelnemende goede doelen bedroegen in 2017 2,9 miljard euro. Dat is ruim 7% meer dan in 2016. De toename trad op bij alle organisaties wat betreft aandachtsgebied en omvang.

De inkomsten van particulieren zijn onderverdeeld in inkomsten uit collecten, nalatenschappen, contributies en giften & donaties. In totaal zijn inkomsten gestegen met 4%. Giften & donaties is verreweg de belangrijkste inkomstenbron. Bij organisaties in de categorie Religie & levensbeschouwing is dit zelfs 86% van hun totale inkomsten van particulieren.

De inkomsten uit nalatenschappen zijn na giften & donaties de belangrijkste inkomsten van particulieren. Zij maken een kwart van de totale inkomsten van particulieren uit. Voor organisaties in de categorie Kunst & cultuur bestonden de inkomsten van particulieren zelfs voor 56% uit inkomsten uit nalatenschappen. Ook stegen hun inkomsten van particulieren met bijna 18% het meest van alle andere categorieën.

Maatschappelijke steun

De maatschappelijk steun in 2017 is onveranderd groot gebleven. Ten opzichte van 2016 is het aantal leden en donateurs met 3 % gestegen. De grootste stijging is te zien bij organisaties in de categorie Welzijn. Net als in 2016 hebben de gezondheidsorganisaties het grootste aantal collectanten.

Feiten & cijfers

Onderzoek goededoelensector 2017

Feiten & cijfers

Opzet onderzoek

Voor het onderzoek van de cijfers van 2017 hebben 146 van de 167 leden deelgenomen. Dit is 87% van het ledenbestand. Het betreft goede doelen op het gebied van gezondheid, welzijn & cultuur, internationale hulp en natuur, milieu & dierenwelzijn. In het onderzoek staat hoeveel geld de goede doelen in 2017 samen hebben opgehaald en besteed. En ook uit welke bronnen hun inkomsten kwamen en voor welke activiteiten het geld is gebruikt. Er wordt onderscheid gemaakt naar omvang van de organisaties (groot, middelgroot en klein) en naar hun aandachtsgebied (gezondheid, welzijn & cultuur, internationale samenwerking & mensenrechten en natuur, milieu & dieren).

De onderzoeksgegevens zijn verkregen van het CBF Toezichthouder Goede Doelen. Mazars Accountants en Belastingsadviseurs heeft die gegevens gecategoriseerd naar aandachtsgebied en omvang.