Feiten & cijfers

Nederland kent een lange traditie van goeddoen. Het merendeel van de burgers geeft aan maatschappelijke doelen. Bovendien zetten honderdduizenden vrijwilligers en andere betrokkenen hun tijd, kennis en netwerken in om samen met goede doelen grote en kleine maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden.

Samen met hen zoeken goede doelen naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Hierdoor vormen goede doelen een belangrijk fundament van onze maatschappij. Goede doelen zijn zich sterk bewust van deze verantwoordelijkheid en van het belang deskundig, onafhankelijk, kostenbewust, transparant en eerlijk te handelen.

Goede doelen doen voor hun werk een beroep op de steun van het publiek. Het is daarom belangrijk dat ze het publiek laten weten wat ze doen, en hoe. Donateurs moeten erop kunnen vertrouwen dat hun steun goed terechtkomt. De brancheorganisatie Goede Doelen Nederland doet daarom elk jaar onderzoek naar de ontwikkelingen in de secor: hoeveel is er besteed aan maatschappelijke doelen, wat is de steun uit de samenleving, wat is er bereikt?

De verantwoording over de inkomsten en bestedingen wordt jaarlijks gecontroleerd door de accountant. De externe toezichthouder, het CBF, controleert of goede doelen zich houden aan de kwaliteitseisen van de Erkenningsregeling.

Belangrijkste resultaten van het onderzoek

Het jaarlijks onderzoek schets een algemeen beeld van de ontwikkelingen in de sector en van de ontwikkelingen per aandachtsgebied en omvang*.

Bestedingen

In 2019 hebben goede doelen 9% meer besteed aan het maatschappelijke doel. Dat is afgerond € 241 miljoen meer dan in 2018. De doelbesteding wordt onderverdeeld in activiteiten waarvan (directe) dienst- en hulpverlening, aankoop en beheer, voorlichting, onderzoek en lobby de belangrijkste zijn. Verreweg het grootste deel van de inkomsten wordt besteed aan directe dienst- en hulpverlening, zo'n 71% van de totale doelbesteding. Organisaties in de aandachtsgebieden Internationale hulp & mensenrechten en Welzijn spendeerden meer dan 85% van het budget aan dienst- en hulpverlening. Gezondheidsorganisaties besteedden het meest aan het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek.

Inkomsten

De totale inkomsten zijn met 4% gestegen en bedroegen in 2019 afgerond € 3,1 miljard ofwel een bedrag van € 117 miljoen. De inkomsten van goede doelen worden ingedeeld naar herkomst zoals de inkomsten van particulieren, bedrijven en uit loterijen en subsidies. De inkomsten afkomstig van particulieren zijn onderverdeeld in inkomsten uit collecten, nalatenschappen, contributies en giften & donaties. In totaal zijn deze inkomsten gestegen met 4%. Giften & donaties maakt meer dan de helft van de inkomsten afkomstig van particulieren uit en is hiermee de belangrijkste inkomstenbron. De inkomsten uit nalatenschappen zijn na giften & donaties de belangrijkste inkomsten afkomstig van particulieren en maken een kwart van de totale inkomsten afkomstig van particulieren uit.

Maatschappelijk steun

Het aantal leden en donateurs in 2019 is ten opzichte van 2018 met 2% licht gedaald. Deze daling trad alleen op bij de grote organisaties. Bij middelgrote en kleine organisaties steeg het aantal leden en donateurs respectievelijk met 1% en 6%. Maar tussen organisaties zijn grote verschillen. Zo zijn bij de gezondheidsorganisaties de grootste stijging in aantal leden en donateurs te zien. De internationale hulporganisaties hebben de meeste leden en donateurs. 86% van de vrijwilligers is actief bij welzijnsorganisaties. Net als in 2018 hebben de organisaties in de categorie Gezondheid het grootste aantal collectanten.

*De uitkomsten van het onderzoek ‘Feiten en cijfers’ moeten wel met enige voorzichtigheid beschouwd worden. Totalen ook van een aandachtsgebied of omvangcategorie, kunnen namelijk in hoge mate beïnvloed worden, negatief of positief, door een klein aantal organisaties. Er zijn aanzienlijke verschillen tussen organisaties onderling. Kortom: deze ‘Feiten & cijfers’ schetsen een algemeen beeld, maar het beeld kan voor een individuele organisatie anders zijn.

Feiten & cijfers

Onderzoek goededoelensector 2019

Feiten & cijfers