Schenken

Schenken aan een goed doel kan op twee manieren:

  • een éénmalige schenking
  • een periodieke schenking

Beide schenkingen zijn alleen voor de Inkomstenbelasting (IB) aftrekbaar als de begunstigde een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is of een Steunstichting Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI). Voor de aftrek van (losse) schenkingen gelden drempels en maximale bedragen.

Schenkingen aan een culturele ANBI kunnen voor 125% van het belastbaar inkomen worden afgetrokken. Dat geeft dus extra belastingvoordeel. De verhoging mag maximaal € 1.250 zijn en deze extra belastingruimte geldt tot 2017. Let op: doet iemand zowel een periodieke als een gewone schenking aan een culturele ANBI, dan is de verhoging voor beide schenkingen samen ook maximaal € 1.250.

ANBI’s betalen geen belasting over de schenkingen die ze krijgen. Als aan de schenking een tegenprestatie is verbonden, moet de ANBI wel schenkbelasting betalen.

Periodieke schenking

Periodieke schenkingen zijn voor 100% van de belasting aftrekbaar en er bestaat geen maximum. De belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke schenkingen. De schenker maakt minstens vijf jaar achtereen jaarlijks (ongeveer) eenzelfde bedrag over aan dezelfde organisatie. Vanuit het goede doel mag daar geen enkele prestatie tegenover staan. Een nieuwsbrief of folder sturen mag wel. De schenker moet minstens 18 jaar zijn. Als de schenker is getrouwd of geregistreerd partnerschap heeft, is bijna altijd toestemming van de partner vereist.

Wijziging periodieke schenking
Tot 1 januari 2014 moest een notaris een periodieke gift aan een goed doel vastleggen. De noodzaak van het opstellen van zo'n notariële akte werd als een belemmering voor het doen van een periodieke schenking gezien en is in het nieuwe Belastingplan 2014 niet meer opgenomen. Een schenkingsovereenkomst tussen de schenker en het goede doel is voldoende. In het geval van een notariële akte is het belangrijk vooraf te informeren of een goed doel bereid is om de notariskosten te betalen. De Belastingdienst heeft een aantal voorbeeldformulieren gepubliceerd die gebruikt kunnen worden om een schenkingsovereenkomst vast te leggen. Ook veel goede doelen hebben een eigen model schenkingsovereenkomst gemaakt. Deze overeenkomsten zijn te vinden op de websites van de goede doelen. 

Eindigen periodieke schenking
De periodieke schenking eindigt bij overlijden. De schenker kan in de notariële akte of schenkingsovereenkomst laten opnemen dat een periodieke schenking aan het goede doel eindigt op het moment dat zijn (haar) inkomen daalt, bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. In de akte of overeenkomst kan ook staan dat de periodieke schenking eindigt op het moment dat het goede doel niet meer de ANBI-status heeft of failliet gaat.

Als na een schenking blijkt dat het goede doel op dat moment geen ANBI meer was, mag de schenker deze gift toch aftrekken als hij (zij) daarvan niet op de hoogte kon zijn.

Voorlopige teruggaaf

Als een gift aan een goed doel als aftrekpost wordt opgevoerd, kan het lang duren voor de teruggave door de Belastingdienst een feit is. Het is dan mogelijk een verzoek tot ‘Voorlopige teruggaaf’ in te dienen. Wie dit vóór 1 december doet, ontvangt het totaalbedrag van de teruggave in twaalf maandelijkse termijnen. Wordt het verzoek na 1 december ingediend, dan verdeelt de Belastingdienst de teruggave over de resterende maanden.