leden klachtencommissie

Datum 01 sep. 2021
Vervaldatum 30 sep. 2021
Aantal uren
Plaats Amsterdam
Betaald Nee
Organisatie Vereniging Humanitas

Organisatie
Humanitas is er voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. Jaarlijks bieden ruim 25.000 goed getrainde vrijwilligers gratis steun aan ruim 70.000 deelnemers, daarbij ondersteund door ruim 400 betaalde krachten. Regie over je eigen leven, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid voor jezelf en voor het samenleven met anderen zijn waarden die hierbij voorop staan. Onze vereniging is lokaal sterk geworteld en werkt vanuit ruim 80 afdelingen en 5 districten.
De humanistische basiswaarden ‘zelfbeschikking’, ‘verantwoordelijkheid’ en ‘gelijkwaardigheid’ geven de richting aan voor het gedrag, dat Humanitas wenselijk acht en verwacht van allen die voor of namens haar werken of optreden, beroepskracht en vrijwilliger. Voor klachten hierover heeft Humanitas een klachtenreglement opgesteld. Het klachtenreglement geldt niet voor bestuurlijke besluiten waarop de bestuurlijke bezwaar- en beroepsprocedure van toepassing is.
Het beleid van Humanitas is om in eerste instantie te beoordelen of een interne afhandeling van de klacht kan leiden tot een voor partijen gewenste oplossing. Als dit niet mogelijk is, worden de klachten in behandeling genomen door een externe klachtencommissie.
De vereniging Humanitas is, in verband met het aflopen van de maximale zittingstermijn, per direct op zoek naar: 2 nieuwe leden voor haar klachtencommissie
In verband met het vertrek van de huidige voorzitter van de commissie, worden kandidaten die interesse hebben in de rol van voorzitter ook gevraagd te reageren.

Taken
Plaats en rol klachtencommissie
De klachtencommissie bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste acht leden, die door het hoofdbestuur van de vereniging Humanitas voor een periode van 4 jaar worden benoemd, éénmalig te verlengen met een tweede periode van 4 jaar. Ten minste één lid wordt benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad van Humanitas. De voorzitter wordt door het hoofdbestuur op voordracht van de commissie benoemd.
Alle leden van de klachtencommissie zijn onafhankelijk. Dat betekent dat een lid van de klachtencommissie niet ook een vrijwilliger, een beroepskracht of een deelnemer van Humanitas kan zijn.  De klachtencommissie is zodanig samengesteld dat er voldoende deskundigheid aanwezig is voor de behandeling van klachten. De leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat hun in de uitoefening van hun taak ter kennis komt.
De leden van de klachtencommissie doen hun werk onbezoldigd, maar hebben recht op vergoeding van gemaakte kosten, overeenkomstig het beleid dat geldt voor vrijwilligers van Humanitas. Iedere klacht wordt behandeld door drie leden van de klachtencommissie, al naar gelang de verlangde positie en deskundigheid, aan te wijzen door de commissievoorzitter van de klachtencommissie. De behandelende leden zijn in hun oordeelsvorming, beslissing en advies onafhankelijk van de overige leden van de klachtencommissie.
De klachtencommissie beslist over de gegrondheid van de klacht in de vorm van een advies aan het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur neemt naar aanleiding van het advies een besluit en informeert partijen hierover.

Functie-eisen en profiel
Profiel lid klachtencommissie
Er wordt gestreefd naar een evenwichtige en diverse samenstelling van de commissie. Vanuit hun eigen maatschappelijke achtergrond brengen de leden specifieke kennis, deskundigheid en ervaring in. De commissie streeft naar diversiteit, hierbij ook rekening houdend met geslacht, leeftijd en achtergrond.
De onderstaande functie-eisen gelden voor zowel leden als voor de voorzitter van de klachtencommissie:

 • is maatschappelijk betrokken
 • is van onbesproken gedrag
 • is geen (bestuurlijk, coördinerend of uitvoerend) vrijwilliger, beroepskracht of deelnemer van de vereniging Humanitas
 • beschikt over analytisch vermogen en het vermogen kritisch door te vragen
 • is in staat om tot een onafhankelijke oordeelsvorming te komen en hiervoor gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen op basis van door partijen ingebrachte argumenten
 • beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden
 • ervaring in bemiddeling en/of een juridische achtergrond is een pre
 • is op afroep beschikbaar: de gevraagde inzet is afhankelijk van het aantal klachten dat door de commissie in behandeling wordt genomen, gemiddeld genomen is dit op jaarbasis 1 tot 2

Voor kandidaten voor het voorzitterschap geldt aanvullend het volgende profiel:

 • is besluitvaardig
 • kan op een onafhankelijke, onpartijdige en deskundige wijze leiding geven aan het proces van
 • beschikt over de vaardigheden om de zittingen van de commissie voor te zitten en toe te zien op een consequente en consistente naleving van het reglement Klachtenbehandeling
 • is in staat om, in nauwe samenspraak met de overige leden van de commissie, op basis van een gedegen analyse van de klacht tot een duidelijke oordeelsvorming te komen en hierover helder te adviseren aan het hoofdbestuur

Informeren en solliciteren
Uw brief met CV kunt u vóór 30 september 2021 sturen naar verenigingssecretariaat@humanitas.nl. Gesprekken met de selectiecommissie zullen plaatsvinden in week 41.