LRI Support Officer

Datum 03 sep. 2021
Vervaldatum 27 sep. 2021
Aantal uren 32
Plaats Amsterdam
Betaald Ja
Organisatie Leprastichting (NLR)

Organisatie
***ENGLISH BELOW***

De Leprastichting wil de eeuwenoude ziekte lepra definitief een halt toeroepen. Nog steeds diagnosticeren we jaarlijks 200.000 nieuwe leprapatiënten en leven miljoenen mensen met de ernstige gevolgen van lepra door discriminatie en uitsluiting. Onnodig, want bij tijdige opsporing en behandeling is verdere besmetting te voorkomen. Naast hulpverlening financiert de Leprastichting wetenschappelijk onderzoek om gebleken effectieve behandelmethodes wereldwijd te kunnen inzetten.
De Leprastichting bestrijdt lepra met lokale kantoren in Mozambique, India, Indonesië, Nepal en Brazilië en internationale partners. Op ons internationale kantoor in Amsterdam werken zo’n 40 mensen en in de landenkantoren 200 medewerkers. De Leprastichting is een ANBI met CBF-erkenning en krijgt de steun van 45.000 donateurs en toonaangevende institutionele donoren waaronder de Nationale Postcodeloterij. Internationaal staan we bekend als NLR, until No Leprosy Remains. De Leprastichting heeft een leidende rol in de Internationale Federatie van Leprabestrijdingsorganisaties (ILEP).

Leprosy Research Initiative is op zoek naar een analytisch en hands-on LRI Support Officer. Draag jij graag bij aan een gezonde wereld? De Leprosy Research Initiative (LRI) is opgericht in 2013 en vormt een uniek model van samenwerking en coördinatie met als doel het bevorderen, faciliteren en financieren van lepraonderzoek. Meerdere internationale NGO's die zich inzetten voor leprabestrijding hebben financiële middelen samengebracht in een gezamenlijk fonds onder één beleid. De LRI wordt bestuurd door de directeur van de Leprastichting.
Werken bij LRI betekent werken aan een wereld zonder lepra. Een wereld waarin lepra niet langer voor slachtoffers zorgt met ernstige lichamelijke en psychische gevolgen. Onderzoek is van groot belang voor om een wereld zonder lepra als een concreet en realistisch doel na te kunnen streven. Hiervoor zijn bevlogen medewerkers nodig. Help jij ons hierbij?
Het LRI secretariaat bestaat uit drie gedreven medewerkers die zich toeleggen op het ondersteunen van het proces van toekenning van fondsen voor lepra-gerelateerd onderzoek; het bevorderen en optimaliseren van lepra-gerelateerd onderzoek; en het ontwikkelen en onderhouden van partnerschappen. Het LRI secretariaat vormt onderdeel van de afdeling Medisch Technisch van de Leprastichting. Om het team te versterken zijn wij op zoek naar een:LRI Support Officer voor 32 uur in de week.De LRI Support Officer ondersteunt de werkzaamheden van de LRI Technical Officer en de LRI Programme Officer op het gebied van de Grant Management Cycle (GMC), communicatie en overige organisatorische zaken.

Taken
Wat ga je doen als LRI Support Officer

 • Ondersteunt bij de planning, voorbereiding en vergaderingen van de LRI committees
 • Ondersteunt en faciliteert bij de organisatie en uitvoering van workshops, trainingen, de jaarlijkse LRI spring meeting, en de vijfjaarlijkse externe audits.
 • Onderhoudt de online Grant Management Portal:
  - Ondersteunt gebruikers van de portal en signaleert knelpunten en verbeterpunten
  - Bereidt de Grant Management Cycle stappen voor met betrekking tot indiendingen, reviews en voortgangsrapportages
 • Ondersteunt in de communicatie naar subsidie aanvragers en externe reviewers gedurende het selectieproces
 • Stelt het jaarlijkse overzicht op van de resultaten van de LRI financieringsronde
 • Stelt samenvattende, inhoudelijke rapportages en leken-samenvattingen op over gefinancierde onderzoeken voor financiers
 • Beheert het overzicht van de publicaties van LRI gefinancierd onderzoek
 • Voert samen met de Senior Communication Officer het LRI communicatieplan uit; signaleert en acteert op profileringsmogelijkheden en schrijft content voor de website en verspreid informatie

Functie-eisen en profiel
Wat krijgen we van jou?

 • Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau
 • Je hebt een relevante opleiding
 • Je hebt affiniteit met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van global health en/of Neglected Tropical Diseases en de goede doelen sector
 • Ervaring met het beheren van websites en/of online portals is een voordeel.
 • Je bent proactief, zelfstandig en gericht op kwaliteit
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

Ons aanbod
Wat krijg je van ons?

 • Een uitdagende functie binnen een internationale organisatie die een belangrijke financierder is van lepra onderzoek en een groeiende rol heeft in de implementatie van de wereldwijde onderzoeksagenda.
 • Een team met professionele collega's, die elk vanuit hun eigen discipline willen bijdragen aan leprabestrijding;
 • Een salaris, afhankelijk van kennis en ervaring, tussen de €2.705 en €3.307 bruto per maand op basis van een fulltime contract (38 uur is fulltime);
 • 8% vakantiegeld en 4% eindejaarsuitkering op jaarbasis;
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden (waaronder een pensioenregeling);
 • In eerste instantie een jaarcontract met uitzicht op verlenging;
 • Ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling.
 • Bij de Leprastichting is (gedeeltelijk) thuiswerken mogelijk.

Informeren en solliciteren
Kom jij ons team versterken?
Reageer dan vóór 27 september en stuur je CV en motivatie naar vacaturesNLR@leprastichting.nl. Het eerste gesprek staat gepland op maandag 4 oktober via Microsoft Teams of Zoom. Het tweede gesprek staat gepland op vrijdag 8 oktober. Voor meer informatie neem contact op met Nienke Veldhuijzen via het emailadres n.veldhuijzen@leprosyresearch.org De Leprastichting streeft naar gelijke kansen voor iedereen, wij willen iedereen met een beperking nadrukkelijk uitnodigen om te solliciteren. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Kijk voor meer informatie op onze websites: www.leprastichting.nlwww.nlrinternational.org.

-------------------------------------------------

 

Organisatie
NLR wants to end the age-old disease leprosy once and for all. Still every year 200.000 new leprosy patients are diagnosed worldwide and millions of people live with the serious consequences of leprosy due to discrimination and exclusion. Unnecessary, because timely detection and treatment can prevent further infection. NLR is an international NGO that aims for a world without leprosy and its consequences. In our strategy we focus on Zero Transmission, Zero Disability and Zero Exclusion.
NLR is a strong believer in collaboration. NGOs with the same mission in Brazil, Indonesia, India, Nepal and Mozambique are part of the NLR Alliance and are supported by our international office based in Amsterdam. As an active partner in international networks such as the Global Partnership for Zero Leprosy and the International Federation of Anti-Leprosy Associations (ILEP), together we make a significant impact towards our mission. NLR is a global forerunner in conducting and promoting leprosy research and driving evidence-based innovation.
​About 40 people work in our international office in Amsterdam and 200 total globally. NLR, in the Netherlands better known as Leprastichting, is an ANBI with CBF recognition and is supported by 45,000 donors and leading institutional donors including the Nationale Postcode Loterij.

NLR is looking for an analytical and hands-on LRI Support Officer. Do you want to make an impact for people who need it most?
Founded in 2013, the Leprosy Research Initiative (LRI) represents a unique model of collaboration and coordination with the aim of promoting, facilitating and funding leprosy research. Several international NGOs committed to combating leprosy have pooled financial resources in a joint fund under one policy. The LRI is managed by the director of the Leprosy Foundation.
Working at LRI means working towards a world without leprosy. A world in which leprosy no longer causes victims with serious physical and psychological consequences. Research is of great importance for pursuing a world without leprosy as a concrete and realistic goal. This requires passionate employees. Will you help us with this?
The LRI secretariat consists of three passionate employees who are committed to supporting the process of allocating funds for leprosy-related research; promoting and optimizing leprosy-related research; and developing and maintaining partnerships. The LRI secretariat is part of the Medical Technical Department of NLR . To strengthen the team we are looking for a: LRI Support Officer for 32 hours a week.
The LRI Support Officer supports the activities of the LRI Technical Officer and the LRI Program Officer in the field of the Grant Management Cycle (GMC), communication and other organizational matters.

Taken
What will you do as LRI Support Officer at the LRI

 • Supports the planning, preparation and meetings of the LRI committees
 • Supports and facilitates the organization and implementation of workshops, training courses, the annual LRI spring meeting, and the five-yearly external audits.
 • Maintains the online Grant Management Portal:

- Supports users of the portal and identifies bottlenecks and points for improvement
- Prepares the Grant Management Cycle steps regarding submissions, reviews and progress reports

 • Supports in communication towards grant applicants and external reviewers during the selection process
 • Prepares the annual overview with the results of the LRI financing round
 • Prepares summaries, substantive reports and also the lay summaries on funded studies for funders
 • Manages the overview of the publications of LRI-funded research
 • Executes the LRI communication plan together with the LRI Programme Officer; identifies and acts on profiling opportunities and writes content for the website and disseminates information

Functie-eisen en profiel
Your profile

 • You have a bachelor’s/master’s degree (HBO/WO)
 • You have a relevant education
 • You have an affinity with scientific research in the field of global health and/or Neglected Tropical Diseases and the charitable sector
 • Experience in managing websites and/or online portals is an advantage.
 • You are proactive, independent and focused on quality
 • Good understanding of the Dutch and English language in word and writing

Ons aanbod
We offer

 • A challenging position within an international organization that is a major funder of leprosy research and has a growing role in the implementation of the global research agenda;
 • A team of professional colleagues, each of whom wants to contribute to leprosy control from their own discipline;
 • A salary, depending on knowledge and experience, between €2,705 and €3,307 gross per month based on a full-time contract (38 hours is full-time);
 • 8% holiday allowance and 4% year-end bonus on an annual basis;
 • Good secondary employment conditions (including a pension scheme);
 • Initially an annual contract with a possible extension;
 • Room for personal development;
 • Working from home is (partially) possible at NLR.

Informeren en solliciteren
Join our team! Please respond before the 27th of September and send your CV and motivation to vacaturesNLR@leprastichting.nl. The first interview is scheduled for Monday the 4th of October via Microsoft Teams or Zoom. The second interview is scheduled for Friday the 8th of October. For more information, please contact Nienke Veldhuijzen via n.veldhuijzen@leprosyresearch.org . NLR strives for equal opportunities for everyone. We encourage people with a disability to apply. Strong preference will be given to candidates who are based in the Netherlands – or willing to relocate – and who have permission to work in the country. Acquisition in response to this vacancy is not appreciated. For more information visit our websites: www.leprastichting.nlwww.nlrinternational.org and www.leprosyresearch.org.