Werving

Zonder donateurs kunnen goede doelen hun maatschappelijke doelen niet realiseren. Dagelijks wordt het Nederlandse publiek benaderd om geld voor een goed doel te geven. Goed, maar wel alleen als dit maatschappelijk verantwoord gebeurt.

Goede doelen werven fondsen (geld), donateurs, leden en vrijwilligers voor hun programma's en projecten. Dit doen ze op verschillende manieren. Zo werven ze via telemarketing, online campagnes, per e-mail en per post maar ook op straat en langs de deuren. Bij elke manier van fondsen werven, maken goede doelen vooraf een berekening van de investering die ze moeten doen en de opbrengst die ze verwachten. Via de Erkenning wordt gezorgd dat goede doelen zorgvuldig omgaan met donateursgegevens en dat de wervingskosten in redelijke verhouding staan tot de totale inkomsten.

Vanwege het maatschappelijk karakter van goede doelen en de aard van hun werkzaamheden is het van belang dat zij bij wervende activiteiten zo transparant mogelijk te werk gaan. Ter bevordering van een verantwoorde fondsenwerving werken goede doelen continu aan kwaliteitsregels en -richtlijnen. Zo moet de werving integer zijn en onnodige irritatie bij het publiek worden voorkomen. Hierbij staat de wens van de donateur centraal. Het moet duidelijk zijn wie werft, voor welk doel, voor welke activiteiten en hoeveel geld hiervoor nodig is. Ook mag er geen druk op de donateur uitgeoefend worden.

Afspraken

Bel-me-niet Register

Erkende goede doelen die geld werven via telemarketing, houden zich aan het Bel-me-niet Register. Voordat ze gaan bellen, controleren de organisaties eerst of iemand op hun bellijst staat ingeschreven in dit register. Als iemand is ingeschreven in het Bel-me-niet Register, dan wordt hij/zij niet gebeld. Het register bestaat sinds 1 oktober 2009.

Inschrijven
Bij inschrijving in het Bel-me-niet Register kan worden aangegeven welke soorten organisaties en bedrijven niet meer ongevraagd mogen bellen. De Autoriteit Consument & Markt ziet toe op het correcte gebruik van het register door organisaties. Een goed doel mag wel de gegevens van zijn (vroegere) donateurs of leden gebruiken om hen te bellen. Dat kan dus ook als (voormalige) donateurs of leden ingeschreven zijn in het Bel-me-niet Register. Het verzoek om niet meer te bellen moet dan aan het goede doel zelf worden gedaan. Wie toch weer openstaat voor (telefonisch) contact met goede doelen, kan zich afmelden in het register.

Postfilter

Reclamepost van een specifiek bedrijf of een bepaalde organisatie kan worden stopgezet door de verzender te schrijven of te mailen. Dit heet 'recht van verzet' en is bij wet geregeld. Via Postfilter kan iemand regelen dat hij/zij geen (reclame)post krijgt van bepaalde soorten bedrijven of organisaties, waaronder goede doelen. Postfilter is er ook om de verzending van post op naam aan een overledene stop te zetten. Organisaties (die bij Goede Doelen Nederland zijn aangesloten) raadplegen het Postfilter als ze ongevraagd post willen versturen naar (een groep) mensen.

Inschrijven
Bij inschrijving voor Postfilter kan precies worden aangegeven van welk type organisaties reclamepost voortaan achterwege moet blijven. Een inschrijving blijft 3 jaar geldig en kan daarna worden verlengd. De verwerking van een aanmelding duurt 4 tot 6 weken. Ook via het Nationaal Overledenenregister kan worden voorkomen dat reclamepost binnenkomt op naam van een overledene. Via het register is dit tien jaar te blokkeren. Postfilter is gratis. Wie geen internet heeft, kan schrijven naar Postfilter, Postbus 666, 1000 AR Amsterdam.

Straatwerving

Op straat en op evenementen werven goede doelen vooral donateurs. Degenen die op straat mensen aanspreken, zijn over het algemeen geen vrijwilligers. Ze zijn werkzaam voor een bureau dat door het goede doel is ingeschakeld. Ongeveer 95% van alle bureaus en goede doelen houdt zich aan deze afspraken. Op de site van het CBF kan men een melding of klacht indienen over straatwerven. De vermeldingen worden altijd verzonden door het CBF en aan het desbetreffende goede doel. Het goede doel is verantwoordelijk voor de afhandeling ervan.

Huis-aan-huis

Een organisatie die wil collecteren, iets wil verkopen of donateurs wil werven aan de deur heeft altijd een vergunning van de gemeente nodig. De collectant moet hiervan een kopie kunnen laten zien. In principe verlenen gemeentes één vergunning per week. Vanaf 1 september 2018 kan iedereen op geefgerust.nl zien of er in haar gemeente een collecte of een wervingsactie plaatsvindt of plaats zou kunnen vinden. Op deze site kan men ook een melding, vraag of klacht indienen over een goed doel.

Wie denkt dat een collecte niet volgens de regels wordt gehouden, bijvoorbeeld omdat deze niet op het collecterooster staat, kan de politie waarschuwen (0900 8844).