Werving

Zonder donateurs kunnen goede doelen hun maatschappelijke doelen niet realiseren. Dagelijks wordt het Nederlandse publiek benaderd om geld voor een goed doel te geven. Goed, maar wel alleen als dit maatschappelijk verantwoord gebeurt.

Goede doelen werven fondsen (geld), donateurs, leden en vrijwilligers voor hun programma's en projecten. Dit doen ze op verschillende manieren. Zo werven ze via telemarketing, online campagnes, per e-mail en per post maar ook op straat en langs de deuren. Bij elke manier van fondsen werven, maken goede doelen vooraf een berekening van de investering die ze moeten doen en de opbrengst die ze verwachten. Via de Erkenning wordt gezorgd dat goede doelen zorgvuldig omgaan met donateursgegevens en dat de wervingskosten in redelijke verhouding staan tot de totale inkomsten.

Vanwege het maatschappelijk karakter van goede doelen en de aard van hun werkzaamheden is het van belang dat zij bij wervende activiteiten zo transparant mogelijk te werk gaan. Ter bevordering van een verantwoorde fondsenwerving werken goede doelen continu aan kwaliteitsregels en -richtlijnen. Zo moet de werving integer zijn en onnodige irritatie bij het publiek worden voorkomen. Hierbij staat de wens van de donateur centraal. Het moet duidelijk zijn wie werft, voor welk doel, voor welke activiteiten en hoeveel geld hiervoor nodig is. Ook mag er geen druk op de donateur uitgeoefend worden.

Afspraken

Telemarketing

Het gesprek via de telefoon en de werving van donateurs en vrijwilligers (telemarketing) is wettelijk geregeld via de Wet Telecommunicatie. Consumenten mogen alleen gebeld worden voor commerciële, charitatieve en ideële doeleinden wanneer zij daar expliciete toestemming voor hebben gegeven, óf als er sprake is van een klantrelatie. Omdat goede doelen wezenlijk anders zijn dan commerciële partijen en om steun en hulp moeten kunnen vragen bij het publiek, is het begrip klantrelatie verruimd voor goede doelen. Dit betekent dat goede doelen donateurs, vrijwilligers of deelnemers aan een manifestatie kunnen bellen zonder voorafgaande toestemming.

Mensen die geen telefoontjes van goede doelen willen ontvangen ook al zijn ze donateur, vrijwilligers of deelnemer van een manifestatie kunnen dit tijdens het gesprek aangeven via het wettelijke 'Recht van Bezwaar' (vroeger heette dat ‘Recht van Verzet’). Het goede doel stopt dan met de telefonische benadering. Dit recht kan alleen per organisatie ingezet worden en niet in één keer voor alle organisaties die aan telemarketing doen.

Bel-me-niet Register
Het Bel-me-niet Register is per 1 juli 2021 opgeheven. Hiervoor in de plaats is een meldpunt Telemarketing gekomen. Als de bellende organisatie vooraf geen toestemming heeft gekregen (geen opt-in) en er is geen klantrelatie met deze organisatie, dan had de organisatie niet mogen bellen. Ook nu kan er gebruik worden gemaakt van het ‘Recht van Bezwaar’. Daarnaast kan er een melding gemaakt worden via Meldpunt Telemarketing. De Autoriteit Consument & Markt houdt toezicht op de nieuwe Telemarketingregels.

Postfilter

Reclamepost van een specifiek bedrijf of een bepaalde organisatie kan worden stopgezet door de verzender te schrijven of te mailen. Dit heet 'recht van bezwaar' en is bij wet geregeld. Via Postfilter kan iemand regelen dat hij/zij geen (reclame)post krijgt van bepaalde soorten bedrijven of organisaties, waaronder goede doelen. Postfilter is er ook om de verzending van post op naam aan een overledene stop te zetten. Organisaties (die bij Goede Doelen Nederland zijn aangesloten) raadplegen het Postfilter als ze ongevraagd post willen versturen naar (een groep) mensen.

Inschrijven
Bij inschrijving voor Postfilter kan precies worden aangegeven van welk type organisaties reclamepost voortaan achterwege moet blijven. Een inschrijving blijft 3 jaar geldig en kan daarna worden verlengd. De verwerking van een aanmelding duurt 4 tot 6 weken. Ook via het Nationaal Overledenenregister kan worden voorkomen dat reclamepost binnenkomt op naam van een overledene. Via het register is dit tien jaar te blokkeren. Postfilter is gratis. Wie geen internet heeft, kan schrijven naar Postfilter, Postbus 666, 1000 AR Amsterdam.

Straatwerving

Op straat en op evenementen werven goede doelen vooral donateurs. Degenen die op straat mensen aanspreken, zijn over het algemeen geen vrijwilligers. Ze zijn werkzaam voor een bureau dat door het goede doel is ingeschakeld. Ongeveer 95% van alle bureaus en goede doelen houdt zich aan deze afspraken. Op de site van het CBF kan men een melding of klacht indienen over straatwerven. De vermeldingen worden altijd verzonden door het CBF en aan het desbetreffende goede doel. Het goede doel is verantwoordelijk voor de afhandeling ervan.

Huis-aan-huis

Een organisatie die wil collecteren, iets wil verkopen of donateurs wil werven aan de deur heeft altijd een vergunning van de gemeente nodig. De collectant moet hiervan een kopie kunnen laten zien. In principe verlenen gemeentes één vergunning per week. Vanaf 1 september 2018 kan iedereen op geefgerust.nl zien of er in haar gemeente een collecte of een wervingsactie plaatsvindt of plaats zou kunnen vinden. Op deze site kan men ook een melding, vraag of klacht indienen over een goed doel.

Wie denkt dat een collecte niet volgens de regels wordt gehouden, bijvoorbeeld omdat deze niet op het collecterooster staat, kan de politie waarschuwen (0900 8844).