Erfgenamen

Wie iets wil nalaten aan een goed doel, maar ook (klein)kinderen heeft, moet met een aantal zaken rekening houden.

LEGITIMARISSEN EN GOEDE DOELEN

De wet beschermt bepaalde erfgenamen, de zogenaamde legitimarissen. Kinderen en soms kleinkinderen behoren tot deze groep erfgenamen. De bescherming bestaat eruit dat deze erfgenamen een onomstotelijk recht hebben op een bepaald deel van de erfenis. De rechten van deze erfgenamen kunnen niet beperkt worden door vóór het overlijden alles weg te geven aan anderen. Daarom kunnen bepaalde schenkingen die (kort) voor het overlijden worden gedaan, alsnog meetellen bij de vaststelling van de omvang van de nalatenschap.

Als legitimarissen niet zelf uit de nalatenschap hun deel kunnen krijgen, kunnen zij in bepaalde gevallen een erfdeel terugvorderen van personen en/of instellingen die hun aandeel in de nalatenschap wel hebben gekregen. Hetzelfde geldt als uit een testament blijkt dat iemand zo veel geld of goederen aan goede doelen nalaat, dat de wettelijke legitieme portie niet kan worden uitgekeerd. (Klein)kinderen hebben dan het recht om daar bezwaar tegen te maken. Bepalingen in een testament zijn dus niet altijd definitief.