Cordaid

Internationale hulp en mensenrechten

Cordaid

Cordaid Doelstelling

Cordaid komt op voor 1,2 miljard mensen in nood. Mensen getroffen door oorlog, onrecht, ziekte of natuurrampen. Deze mensen leven in armoede en ontbreekt het aan basisvoorzieningen die voor ons vanzelfsprekend zijn: gezondheidszorg, onderwijs, werk en een veilig en menswaardig bestaan. Cordaid werkt met slimme en blijvende oplossingen aan een betere wereld, waar mensen omzien naar elkaar.

Activiteiten

Cordaid verbindt acute noodhulp en structurele ontwikkeling door te werken aan een leefbare toekomst voor mensen in de meest moeilijke gebieden ter wereld. Gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid, weerbaarheid en een inkomen zijn daarbij onmisbaar. Ook in Nederland zet Cordaid zich in voor mensen in armoede. Door sociale coöperaties te ondersteunen, maken we de arbeidsmarkt toegankelijker voor uitkeringsgerechtigden.

Geven aan Cordaid?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 130.097.000
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 121.575.000
 • Wervingskosten € 6.461.000
 • Beheer en administratie € 2.061.000
 • Inkomsten € 125.185.000
 • Particulieren € 23.675.000
 • Bedrijven € 578.000
 • Loterijen € 2.725.000
 • Subsidies overheden € 90.176.000
 • Organisaties zonder winststreven € 12.057.000
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 242.000
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Collecten € 13.000
 • Nalatenschappen € 6.830.000
 • Contributies € 5.291.000
 • Giften en donaties € 11.378.000
 • Overig € 163.000

Meer weten over
Cordaid?

Postbus 16440
2500 BK DEN HAAG

070 - 313 63 00